Whitepaper

Integrale Governance voor Pensioenfondsen: alle verplichtingen direct aantoonbaar

We are a bilingual company - but we haven't gotten around to translating all our work. In this case, this page is not available in English.

Het unieke Nederlandse pensioenstelsel wordt over het algemeen gerekend tot een van de meest effectieve ter wereld. Toch staan pensioenfondsen anno 2019 voor een moeilijke opgave. Het draagvlak voor ons pensioenstelsel heeft ernstig te lijden gehad onder recente kortingen, en in de nabije toekomst zijn verdere kortingen niet uit te sluiten. Sinds het begin van deze eeuw is het aantal fondsen geslonken van ruim duizend naar zo'n tweehonderd nu: steeds grotere regeldruk heeft geleid tot een verzwaring van de werkzaamheden, waar vooral (ondernemings)pensioenfondsen met een relatief kleiner vermogen onder leden. De noodzaak om efficiency te verhogen teneinde de kosten beheersbaar te houden is een grote uitdaging voor deze partijen. Onzekerheid over de politieke koers op nationaal en EU-niveau, toenemende vergrijzing, nieuwe volatiliteit op de financiële markten, en aanhoudend lage rentes hebben er echter toe geleid dat de risico's voor alle pensioenfondsen zich opstapelden.

Als gevolg van deze risicovolle situatie zullen pensioenfondsen gedwongen
worden om te innoveren. Dat zal niet vanzelf gaan: een recent rapport van PWC (2017) zet de belangrijkste uitdagingen voor de sector uiteen. Een gebrek aan wendbaarheid en weerbaarheid, een gebrekkige focus op IT (zowel qua innovatie als dataveiligheid) en onvoldoende geïntegreerd risicomanagement worden daarin als voornaamste verbeterpunten genoemd. Weinigen zullen bestrijden dat bestuur en management bij pensioenfondsen alleen in control kan zijn wanneer zij toegang hebben tot accurate, tijdige en volledige informatie over de interne en externe ontwikkelingen waartoe zij zich dienen te verhouden. In de praktijk
blijkt de erfenis van een oude cultuur en oude systemen moeilijk uit te roeien: compliance en risicomanagement zijn soms meer gericht op het afvinken van de checklist van toezichthouders dan op het identificeren en proactief mitigeren van strategische risico's.

Digitalisering biedt pensioenfondsen - hoogcomplexe en aan omvangrijke
regulering onderhevige organisaties in een snel veranderende wereld - nieuwe kansen om zichzelf te transformeren. Dat zal niet alleen een cultuurverandering vragen bij bestuurders, (risico)management en medewerkers van pensioenfondsen en -uitvoerders; maar ook adequaat nieuw (software)gereedschap vragen dat opgewassen is tegen de groeiende
complexiteit van de sector. Met het juiste gebruik van kennis en technologie
kunnen fondsen hun innovativiteit, wendbaarheid en toekomstbestendigheid op dit cruciale moment verhogen.

Read more? Request our free whitepaper News
Antoinette Wieman

Antoinette Wieman

Managing Partner

Share

Looking for new insights?

Not enough time to read management books and explore research in your field? But still want to keep up to date? Sign up for Bizaline's newsletter: full of fresh insights, juicy stories from colleagues and spam-free, guaranteed. We will share regular blogs and book reviews on topics ranging from strategic execution and programme management to risk, governance, compliance and contract management. And if there's something you'd like us to write about, drop us a note and we will pick it up! Register for our mailinglist below, and subscribe to our LinkedIn page or subscribe to our Youtube channel!